Thuế GTGT không được khấu trừ có được tính vào chi phí?

Không phải mọi trường hợp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đều được khấu trừ. Vậy trong trường hợp thuế GTGT không được khấu trừ thì có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT

Nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 7, khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC, cơ sở kinh doanh sẽ không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

– Thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng không chịu thuế;

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT. Tức là hóa đơn phải ghi rõ thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT

Ngoại trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm).

– Hóa đơn không ghi/ghi không đúng 01 trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán dẫn đến không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi/ghi không đúng 01 trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua dẫn đến không xác định được người mua (trừ trường hợp hóa đơn mang tên tổ chức được ủy quyền mua vào hàng hóa, dịch vụ). Xem thêm: Cách xử lý khi hóa đơn sai địa chỉ người mua;

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán/trao đổi.

Thuế GTGT không được khấu trừ có được tính vào chi phí?

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp/tính vào nguyên giá của tài sản cố định. Ngoại trừ trường hợp hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thứ nhất, khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật.

Thứ ba, khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần mà có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, căn cứ vào quy định nêu trên:

– Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp/tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

– Trường hợp hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: Không được khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.