Thuế bảo vệ môi trường được phản ánh ở tài khoản nào? Kế toán số thuế bảo vệ môi trường được hoàn, được giảm theo nguyên tắc nào?

Thuế bảo vệ môi trường được phản ánh ở tài khoản nào? Kế toán số thuế bảo vệ môi trường được hoàn, được giảm theo nguyên tắc nào?