Thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng thì được bổ nhiệm bao nhiêu nhiệm kỳ?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng thì được bổ nhiệm bao nhiêu nhiệm kỳ? Câu hỏi của anh B.N.A đến từ TP.HCM.

Khen thưởng quá trình cống hiến là gì?

Căn cứ tại Điều 8 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 về các loại hình khen thưởng:

Các loại hình khen thưởng

3. Khen thưởng phong trào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân.

6. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Như vậy, khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng thì được bổ nhiệm bao nhiêu nhiệm kỳ?

Căn cứ tại Điều 91 Luật Doanh nghiệp 2020 về hội đồng thành viên như sau:

Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Như vậy, có thể thấy rằng, hiện nay các quy định của pháp luật không có đặt ra vấn đề về thành tích trong việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, kể cả khi cá nhân đó đạt được nhiều thành tích nhưng nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm.

Lưu ý: Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng có được ưu tiên trong việc bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước không?

Căn cứ tại Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020 về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên:

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.

5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, nếu điều lệ công ty quy định ưu tiên xem xét bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên dựa trên thành tích trong công tác thi đua khen thưởng thì cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng sẽ có thể được ưu tiên trong việc bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước.

Ngược lại, nếu điều lệ công ty không quy định cụ thể thì công ty phải dựa trên các tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật để bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước.