Tất cả các thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh bắt buộc phải là đấu giá viên đúng không?

Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Tất cả các thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh bắt buộc phải là đấu giá viên đúng không? Công ty đấu giá hợp danh có được thành lập chi nhánh không? Câu hỏi của anh G từ Đà Nẵng.

Tất cả các thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh bắt buộc phải là đấu giá viên đúng không?

Yêu cầu đối với thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh được quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 như sau:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản

1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

4. Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Theo đó, một trong những điều kiện đăng ký hoạt động đối với công ty đấu giá hợp danh đó là công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên.

Như vậy, pháp luật chỉ yêu cầu công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, không nhất thiết tất cả các thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh phải là đấu giá viên.

Công ty đấu giá hợp danh có được thành lập chi nhánh không?

Chi nhánh của công ty đấu giá hợp danh được quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đấu giá tài sản 2016 như sau:

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1. Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp một bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

b) Quyết định thành lập chi nhánh;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

đ) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Như vậy, theo quy định trên thì công ty đấu giá hợp danh có thể thành lập chi nhánh ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đăng ký hoạt động.

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty đấu giá hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Quyết định thành lập chi nhánh;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.ư

Chi nhánh của công ty đấu giá hợp danh được hoạt động kể từ thời điểm nào?

Thời điểm hoạt động của chi nhánh được quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đấu giá tài sản 2016 như sau:

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Như vậy, theo quy định, chi nhánh của công ty đấu giá hợp danh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Lưu ý: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty đấu giá hợp danh phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi công ty đấu giá hợp danh đăng ký hoạt động.