Tài sản cho thuê tài chính là những tài sản nào? Bên thuê có được giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho thuê không?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Tài sản cho thuê tài chính là những tài sản nào? Bên thuê có được giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính không? Câu hỏi của anh A từ Gia Lai.

Tài sản cho thuê tài chính là những tài sản nào?

Tài sản cho thuê tài chính được quy định tại Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP như sau:

Giải thích từ ngữ

7. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

8. Tài sản cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là tài sản cho thuê) là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

Theo quy định trên thì cho thuê tài chính được hiểu là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính.

Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê.

Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Tài sản cho thuê tài chính là các máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

Bên thuê có được giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính không?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho thuê được quy định tại Điều 23 Nghị định 39/2014/NĐ-CP như sau:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê

Trong thời hạn cho thuê, bên cho thuê nắm giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê được sử dụng bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các quan hệ pháp luật liên quan đến việc sử dụng tài sản.

Đối chiếu với quy định trên thì bên thuê chỉ được sử dụng bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) trong các quan hệ pháp luật liên quan đến việc sử dụng tài sản.

Bên cho thuê là người nắm giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính.

Tài sản cho thuê bị mất, hỏng thì phải chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn đúng không?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn như sau:

Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn

1. Hợp đồng cho thuê tài chính có thể chấm dứt trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Bên thuê không thanh toán tiền thuê hoặc vi phạm một trong các điều khoản, điều kiện khác là căn cứ chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;

b) Bên thuê bị tuyên bố phá sản, giải thể;

c) Bên cho thuê vi phạm một trong các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;

d) Tài sản cho thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa;

đ) Bên cho thuê và bên thuê đồng ý để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê còn lại trước thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Như vậy, hợp đồng cho thuê tài chính có thể chấm dứt trước hạn trong trường hợp tài sản cho thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa.

Việc xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn trong trường hợp này được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Khi tài sản cho thuê bị mất, bị hỏng không thể phục hồi được, bên cho thuê phải có văn bản gửi:

+ Chính quyền địa phương nơi bên thuê đặt trụ sở chính, đặt tài sản cho thuê, thông báo về việc tài sản bị mất, bị hỏng không thể phục hồi được và yêu cầu áp dụng các biện pháp trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật để bảo đảm bên cho thuê thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê;

+ Gửi bên thuê thông báo về việc thu hồi tài sản cho thuê bị hỏng và yêu cầu bên thuê thanh toán toàn bộ số tiền thuê còn lại theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính và chi phí liên quan đến việc thu hồi tài sản cho thuê;

– Bên thuê phải trao trả tài sản cho thuê bị hỏng theo yêu cầu của bên cho thuê, thanh toán toàn bộ số tiền thuê còn lại cho bên cho thuê theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính và các chi phí phát sinh đối với việc thu hồi tài sản cho thuê.