Số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào?

Số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào? Tài khoản kế toán thể hiện số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh có bao nhiêu tài khoản cấp 2? Câu hỏi của chị H (Nghệ An).

Số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào?

Theo Điều 20 Thông tư 200/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 177/2015/TT-BTC có quy định như sau:

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh, các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu giữa Trụ sở chính với các Chi nhánh hoặc giữa các Chi nhánh với nhau.

b) Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào TK 136 bao gồm:

– Ở Trụ sở chính:

+ Vốn hoạt động, quỹ đã giao, đã cấp cho Chi nhánh;

+ Các khoản phải thu của Chi nhánh;

+ Các khoản nhờ Chi nhánh thu hộ;

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ Chi nhánh;

+ Các khoản phải thu vãng lai khác.

– Ở các Chi nhánh:

+ Các khoản được Trụ sở chính cấp nhưng chưa nhận được;

+ Các khoản nhờ Trụ sở chính hoặc Chi nhánh khác thu hộ;

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ Trụ sở chính và Chi nhánh khác;

+ Các khoản phải thu nội bộ vãng lai khác.

c) TK 136 phải được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Đơn vị cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong kỳ kế toán.

d) Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu TK 136 – Phải thu nội bộ, TK 336 – Phải trả nội bộ giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ theo từng đơn vị làm căn cứ hạch toán bù trừ trên hai TK này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

Như vậy, số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được hạch toán thông qua Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán thể hiện số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được quy định ra sao?

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán thể hiện số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh được quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 200/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 177/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

Bên Nợ:

– Số vốn hoạt động, quỹ đã giao, đã cấp cho Chi nhánh;

– Số tiền Trụ sở chính phải thu của các Chi nhánh;

– Số tiền Chi nhánh phải thu của Trụ sở chính;

– Các khoản đã chi hộ, trả hộ Trụ sở chính và các Chi nhánh hoặc được Trụ sở chính và các Chi nhánh thu hộ;

– Các khoản phải thu nội bộ khác.

Bên Có:

– Thu hồi vốn hoạt động, quỹ đã giao, đã cấp ở Chi nhánh;

– Số tiền Chi nhánh đã nộp cho Trụ sở chính;

– Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;

– Xóa nợ phí BHTG phải thu của các Chi nhánh;

– Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.

Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

Tài khoản kế toán thể hiện số vốn hoạt động Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh có bao nhiêu tài khoản cấp 2?

Theo Điều 20 Thông tư 200/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 177/2015/TT-BTC thì Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, có 8 tài khoản cấp 2, gồm:

– Tài khoản 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở Trụ sở chính để phản ánh số vốn hoạt động hiện có ở các Chi nhánh do Trụ sở chính giao.

– Tài khoản 1362 – Phải thu cấp dưới về phí BHTG: Tài khoản này chỉ mở ở Trụ sở chính để phản ánh số phí BHTG phát sinh trong kỳ phải thu của các chi nhánh.

– Tài khoản 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG: Tài khoản này chỉ mở ở Trụ sở chính để phản ánh số thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG phát sinh trong kỳ phải thu của các Chi nhánh.

– Tài khoản 1364 – Phải thu cấp trên về chi trả tiền BH: Tài khoản này chỉ mở ở các Chi nhánh để phản ánh số phải thu của Trụ sở chính để chi trả tiền BH cho người gửi tiền khi có quyết định chi trả tiền BH của Trụ sở chính theo hồ sơ Chi nhánh đề nghị.

– Tài khoản 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận: Tài khoản này chỉ mở ở Trụ sở chính để phản ánh số tiền chi trả BH không có người nhận phát sinh trong kỳ phải thu của các Chi nhánh.

– Tài khoản 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi: Tài khoản này chỉ mở ở Trụ sở chính để phản ánh số chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ, quản lý BHTG phát sinh trong kỳ phải thu của các Chi nhánh.

– Tài khoản 1367 – Phải thu cấp trên về chênh lệch thu nhỏ hơn chi: Tài khoản này chỉ mở ở các Chi nhánh để phản ánh số chênh lệch thu nhỏ hơn chi hoạt động nghiệp vụ, quản lý BHTG phát sinh trong kỳ được Trụ sở chính cấp bù.

– Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Phản ánh các khoản phải thu khác giữa Trụ sở chính với các Chi nhánh và giữa các Chi nhánh với nhau.