Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam do ai quy định và tiến hành bầu như thế nào?

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là cơ quan gì? Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có nhiệm vụ gì? Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam do ai quy định và tiến hành bầu như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn G.H ở Long An.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là cơ quan gì?

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là cơ quan gì theo khoản 1 Điều 17 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 07/QĐ-BNV năm 2013 quy định như sau:

Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội họp định kỳ 03 (ba) tháng hoặc 06 (sáu) tháng 01 (một) lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc của Chủ tịch Hiệp hội hoặc của hơn 50% (năm mươi phần trăm) số hội viên chính thức của Hiệp hội.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hiệp hội.

5. Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

6. Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại tại Đại hội nhiệm kỳ nhưng cũng có thể bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc theo Đơn đề nghị của hơn 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức của Hiệp hội hoặc của 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam do ai quy định và tiến hành bầu như thế nào?

Tại khoản 7 Điều 17 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 07/QĐ-BNV năm 2013 quy định như sau:

Ban Chấp hành Hiệp hội

7. Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội quy định và tiến hành bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay tại Đại hội. Người đắc cử phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) số phiếu hợp lệ; trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, nhưng không được quá 20% (hai mươi phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành hiện có.

8. Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại điện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức pháp nhân đó; trường hợp này phải báo cáo Ban Thường vụ Hiệp hội trước 30 (ba mươi) ngày, người thay thế phải được trên 50% (năm mươi phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đồng ý.

Như vậy, số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội quy định và tiến hành bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay tại Đại hội. Người đắc cử phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) số phiếu hợp lệ.

Trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, nhưng không được quá 20% (hai mươi phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành hiện có.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội theo Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 07/QĐ-BNV năm 2013 quy định như sau:

– Cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội Hiệp hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

– Ra nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu – chi hàng năm của Hiệp hội.

– Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội; bầu và bãi miễn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội.

– Quyết định triệu tập và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội, Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

– Xem xét, quyết định việc Hiệp hội tham gia, gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

– Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Hiệp hội.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

– Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội và giữa các hội viên của Hiệp hội.

– Hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

– Định kỳ kiểm tra, nhận xét về những quyết định, hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.