Quản tài viên muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ? Có mấy hình thức hành nghề Quản tài viên?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi, Quản tài viên muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ? Có mấy hình thức hành nghề Quản tài viên? Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân? Câu hỏi của anh (Bình Dương).

Có mấy hình thức hành nghề Quản tài viên?

Tại Điều 8 Nghị định 22/2015/NĐ-CP có quy định

Hình thức hành nghề của Quản tài viên

1. Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm:

a) Hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

3. Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy, Quản tài viên được lựa chọn một trong hai hình thức sau để hành nghề:

– Hành nghề với tư cách cá nhân;

– Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Lưu ý: Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

Quản tài viên muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ?

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân như sau:

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

1. Người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú.

Người đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân phải có địa chỉ giao dịch.

2. Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật. Hồ sơ gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này để đối chiếu.

Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Theo đó, để đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân thì Quản tài viên cần gửi hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình thường trú.

Hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP;

– Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định pháp luật.

Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân?

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân như sau:

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

5. Những người sau đây không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân:

a) Không đủ điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật phá sản;

b) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản;

c) Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

Theo đó, người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thì không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.