Phương pháp đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Dạng bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng thanh toán của Công ty

Tham khảo:

Cách khóa học tại Kế toán Việt Hưng

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu Công thức tính Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm
Chênh lệch Tỷ lệ (%)
(1)-lần (2)-lần (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)
1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Tổng tài sản

Tổng nợ phải trả

2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh TSNH –  HTK

Nợ ngắn hạn

4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời

 

Tiền và các khoản TĐT

Nợ ngắn hạn

BƯỚC 2: Đi vào đánh giá từng hệ số:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng thanh toán tức thời

*) Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số khả năng thanh toán tổng quát tăng (giảm)…..(lần), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%. Các trường hợp có thể xảy ra

– Hệ số này >1: Với tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp đảm bải được khả năng thanh toán tổng quát

– Hệ số này =1: Về mặt lý thuyết doanh nghiệp có thể trả được nợ nhưng khả năng tương đối thấp

– Hệ số này <1: Doanh nghiệp không đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ

– Hệ số này nhỏ hơn 1 rất nhiều: Doanh nghiệp mất dần khả năng thanh toán

– Hệ số này>2: Khả năng thanh toán các khoản nợ tốt.

*) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số khả năng thanh toán nhanh tăng (giảm)…..(lần), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%. Các trường hợp xảy ra

– Hệ số này >=1: Doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là bình thường hoặc khả quan

– Hệ số này <1: Doanh nghiệp không đảm bảo đáp ứng được các khoản nợ ngắn hạn

– Hệ số này nhỏ hơn 1 rất nhiều: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng thấp

– Hệ số này >=2: Doanh nghiệp mới hoàn toàn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

*) Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số khả năng thanh toán nhanh tăng (giảm)….(lần), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%. Các trường hợp có thể xảy ra

– Hệ số này >=1: Doanh nghiệp đảm bảo và thừa khả năng thanh toán nhanh

– Hệ số này <1: Doanh nghiệp không đảm bảo khả năng thanh toán nhanh

– Hệ số này >=2: Doanh nghiệp mới hoàn toàn đảm bảo khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn

*) Hệ số khả năng thanh toán tức thời:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số khả năng thanh toán tức thời tăng (giảm)…..lần, tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%.

– Hệ số này>=1: Với lượng tiền và tương đương tiền hiện có, doanh nghiệp đảm bảo và thừa khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng

– Hệ số này <1: Với lượng tiền và tương đương tiền hiện có, doanh nghiệp không đảm bảo khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng.

0
0
Bình chọn

Bình chọn