Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có cần phải nêu rõ các biện pháp hay không?

Tôi xin hỏi phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có cần phải nêu rõ các biện pháp hay không? Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì có cần phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm không? Câu hỏi của anh H đến từ (Quảng Ngãi).

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có cần phải nêu rõ các biện pháp hay không?

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có cần phải nêu rõ các biện pháp hay không, căn cứ theo khoản 1 Điều 88 Luật Phá sản 2014 quy định:

Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

Theo đó phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán cần phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm:

+ Huy động vốn;

+ Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;

+ Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

+ Đổi mới công nghệ sản xuất;

+ Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;

+ Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;

+ Bán hoặc cho thuê tài sản;

+ Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì có cần phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm không?

Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì có cần phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm không, căn cứ theo Điều 91 Luật Phá sản 2014 có quy định:

Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau:

a) Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ;

b) Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ;

c) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập của Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ;

d) Thẩm phán thông báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ;

đ) Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

e) Người tham gia Hội nghị chủ nợ trình bày ý kiến của mình về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

g) Hội nghị chủ nợ thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

3. Hội nghị chủ nợ được hoãn một lần trong trường hợp không đáp ứng điều kiện hợp lệ. Việc tổ chức lại Hội nghị chủ nợ được thực hiện theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này.

4. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm, phương án xử lý tài sản bảo đảm và phải được chủ nợ có bảo đảm bằng tài sản đó đồng ý.

Theo đó trong trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm và phải được chủ nợ có bảo đảm bằng tài sản đó đồng ý.

Quản tài viên giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có trách nhiệm phải báo cáo cho những người nào?

Quản tài viên giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có trách nhiệm phải báo cáo cho những người nào, căn cứ theo khoản 2 Điều 93 Luật Phá sản 2014 quy định:

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.

Theo đó Quản tài viên giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.