Người nộp thuế có bắt buộc phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn khi thực hiện các giao dịch kinh doanh hay không?

Người nộp thuế có bắt buộc phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn khi thực hiện các giao dịch kinh doanh hay không?

Người nộp thuế có bắt buộc phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn khi thực hiện các giao dịch kinh doanh hay không? Thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký thuế có bao gồm mã số thuế hay không? Câu hỏi của anh H.L.M (Thanh Hóa).

Người nộp thuế có bắt buộc phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn khi thực hiện các giao dịch kinh doanh hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 về sử dụng mã số thuế như sau:

Sử dụng mã số thuế

1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, đăng ký tờ khai hải quan và thực hiện các giao dịch về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

2. Người nộp thuế phải cung cấp mã số thuế cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc ghi mã số thuế trên hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với cơ quan quản lý thuế.

3. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng mã số thuế của người nộp thuế trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

4. Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.

5. Tổ chức, cá nhân khác trong việc tham gia quản lý thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp của người nộp thuế khi cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Như vậy, theo quy định nêu trên, người nộp thuế bắt buộc phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn khi thực hiện các giao dịch kinh doanh.

Thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký thuế có bao gồm mã số thuế hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cụ thể như sau:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo quy định này thì giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm các thông tin sau đây:

– Tên người nộp thuế

– Mã số thuế

– Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh;

Số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

Thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký thuế có bao gồm mã số thuế.

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

...

Như vậy, theo quy định, cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

– Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

– Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

– Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

– Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.