Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư không?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên khi bị thu hồi chứng chỉ trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư hay không? Quản tài viên có thể hành nghề với tư cách cá nhân được hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của anh M (Cà Mau).

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật Phá sản 2014 có quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cụ thể như sau:

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;

d) Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Theo đó, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Quản tài viên có thể hành nghề với tư cách cá nhân được hay không?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 22/2015/NĐ-CP có quy định về hình thức hành nghề của Quản tài viên cụ thể như sau:

Hình thức hành nghề của Quản tài viên

1. Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm:

a) Hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

3. Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định nêu trên thì Quản tài viên được lựa chọn một trong hai hình thức sau để hành nghề:

– Hành nghề với tư cách cá nhân;

– Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Như vậy, Quản tài viên có thể hành nghề với tư cách cá nhân. Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cần lưu ý rằng, tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

Hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân của quản tài viên bao gồm?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân như sau:

Theo quy định nêu trên, để đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân thì Quản tài viên cần gửi hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình thường trú.

Hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP;

– Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định pháp luật.