Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Tôi có câu hỏi là mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Thời hạn Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử là bao lâu? Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.

Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT.

Thời hạn Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử là bao lâu?

Thời hạn Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT có quy định như sau:

Công bố kết quả phân loại doanh nghiệp

1. Cơ quan tiếp nhận xếp loại và thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Trường hợp không áp dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được phân loại là doanh nghiệp Nhóm I theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn.

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử là trong 01 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được phân loại là doanh nghiệp Nhóm I theo quy định.

Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với hình thức trực tiếp như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT có quy định như sau:

Đăng ký phân loại doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký phân loại với Cơ quan tiếp nhận bằng một trong hai hình thức sau:

1. Hình thức trực tuyến: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp.

2. Hình thức trực tiếp:

a) Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan tiếp nhận.

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với hình thức trực tiếp như sau: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ có khả năng như thế nào?

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ có khả năng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT có quy định như sau:

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp

1. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp luật; ứng dụng để tiếp nhận, lưu trữ thông tin và phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.

2. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp có khả năng thay đổi để phù hợp với các quy định hiện hành; phục vụ cho việc phân loại doanh nghiệp thuận lợi, chính xác, kịp thời; hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm phân quyền truy cập, tính bảo mật cao.

3. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp được xây dựng và vận hành trên môi trường trực tuyến, có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện trong việc kê khai, tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bảo đảm vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

4. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp có khả năng chia sẻ thông tin với hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan: Hệ thống cấp giấy phép FLEGT, Hệ thống quản lý rủi ro trong lĩnh vực Hải quan và các hệ thống thông tin liên quan khác.

5. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng, công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật an toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, theo quy định trên thì hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ có khả năng thay đổi để phù hợp với các quy định hiện hành; phục vụ cho việc phân loại doanh nghiệp thuận lợi, chính xác, kịp thời; hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm phân quyền truy cập, tính bảo mật cao.