Mẫu sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Mẫu sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Hướng dẫn cách điền mẫu này giúp chị luôn nhé! Cảm ơn em! Đây là câu hỏi của anh X.D đến từ Nghệ An.

Mẫu sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Sổ Nhật ký thu thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B…).

Mẫu sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới được hướng dẫn tại Mẫu số S03a1-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn?

Kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới được hướng dẫn tại Mẫu số S03a1-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. .

– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn mở sổ Nhật ký thu tiền khi nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn mở sổ Nhật ký thu tiền khi nào, thì căn cứ theo khoản 1 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

1. Mở sổ

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

– Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, sổ Nhật ký thu tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập, sổ Nhật ký thu tiền phải mở từ ngày thành lập.

Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ Nhật ký thu tiền có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.

Người giữ và ghi sổ có trách nhiệm phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.