Mẫu sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất được quy định như thế nào? Hướng dẫn cách điền mẫu?

Mẫu sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất được quy định như thế nào? Hướng dẫn cách điền mẫu này giúp chị luôn nhé! Cảm ơn em! Đây là câu hỏi của chị A.T đến từ Bến Tre.

Mẫu sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất được quy định như thế nào?

Sổ Nhật ký chi tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B…).

Mẫu sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S03a2-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hướng dẫn cách điền Mẫu sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?

Kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký chi tiền áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S03a2-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng…

– Cột 2, 3, 4, 5, 6 : Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có được tự mình thiết kế mẫu sổ Nhật ký chi tiền để áp dụng không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có được tự mình thiết kế mẫu sổ Nhật ký chi tiền để áp dụng không, thì căn cứ theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.

2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

3. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức sổ kế toán được hướng dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn được tự xây dựng biểu mẫu sổ Nhật ký chi tiền cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.

Trường hợp không tự xây dựng mẫu sổ Nhật ký chi tiền thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng biểu mẫu được hướng dẫn tại Mẫu số S03a2-DN Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Người giữ và ghi sổ Nhật ký chi tiền trong công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm gì?

Theo Điều 123 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì nười giữ và ghi sổ Nhật ký chi tiền trong công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ.

Sổ Nhật ký chi tiền giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.