Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Hướng dẫn giúp chị cách điền mẫu sổ này luôn nhé! Đây là câu hỏi của chị G.T đến từ Nghệ An.

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu số S36-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?

Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu số S36-DN Phụ lục số 04 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).

– Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

– Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Nợ phát sinh – Phát sinh nợ

Công ty trách nhiệm hữu hạn phải khóa sổ chi phí sản xuất, kinh doanh khi nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn phải khóa sổ chi phí sản xuất, kinh doanh khi nào, thì căn cứ theo khoản 3 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

1. Mở sổ

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

– Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, cuối kỳ kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn phải khoá sổ chi phí sản xuất, kinh doanh trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ chi phí sản xuất, kinh doanh trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.