Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề?

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề? Thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được xác định ra sao? Câu hỏi của anh K (Cà Mau).

Khoanh tiền thuế nợ có áp dụng trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề không?

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ được quy định tại Điều 83 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ
5. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Theo đó, với trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề thì áp dụng khoanh tiền thuế nợ.

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề?

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
3. Trình tự thủ tục khoanh nợ
a) Đối với các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 83 Luật Quản lý thuế, khi có đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm bắt đầu của thời gian khoanh nợ quy định tại khoản 2 Điều này.
b) Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ mà Tòa án hủy quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Cơ quan quản lý thuế tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
c) Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ, khi đủ điều kiện xóa nợ theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và thực hiện xóa nợ theo quy định.

Như vậy, Mẫu quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ khi người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được thực hiện theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải về Mẫu quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ khi người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề

Thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được xác định ra sao?

Thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được xác định theo quy định tại Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
2. Thời gian khoanh nợ
đ) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 5 Điều 83 Luật Quản lý thuế thì thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đến khi người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc được xóa nợ theo quy định.

Theo đó, thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đến khi người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc được xóa nợ theo quy định.

 

Khoanh tiền thuế nợ có áp dụng trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề không?

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ được quy định tại Điều 83 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ
5. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Theo đó, với trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề thì áp dụng khoanh tiền thuế nợ.

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề?

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
3. Trình tự thủ tục khoanh nợ
a) Đối với các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 83 Luật Quản lý thuế, khi có đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm bắt đầu của thời gian khoanh nợ quy định tại khoản 2 Điều này.
b) Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ mà Tòa án hủy quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Cơ quan quản lý thuế tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
c) Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ, khi đủ điều kiện xóa nợ theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và thực hiện xóa nợ theo quy định.

Như vậy, Mẫu quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ khi người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được thực hiện theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải về Mẫu quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ khi người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề

Thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được xác định ra sao?

Thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được xác định theo quy định tại Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ
2. Thời gian khoanh nợ
đ) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 5 Điều 83 Luật Quản lý thuế thì thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đến khi người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc được xóa nợ theo quy định.

Theo đó, thời hạn khoanh tiền thuế nợ trong trường hợp người nộp thuế bị thu hồi giấy phép hành nghề được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đến khi người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc được xóa nợ theo quy định.