Mẫu đơn đề nghị tăng vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài mới nhất hiện nay?

Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu đơn đề nghị tăng vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài mới nhất hiện nay? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được tăng vốn được cấp khi đáp ứng điều kiện nào?

Điều kiện để chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được tăng vốn được cấp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, vốn được cấp của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm muốn tăng vốn điều lệ, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam muốn tăng vốn được cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Việc tăng vốn điều lệ, vốn được cấp được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam;

b) Cổ đông, thành viên góp vốn của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, công ty mẹ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác để bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;

c) Sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm vẫn phải bảo đảm đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với công ty cổ phần.

Đối với các công ty cổ phần được thành lập trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2023, việc đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với công ty cổ phần được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

d) Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn mới thì cổ đông, thành viên góp vốn mới này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 64 và Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được tăng vốn được cấp khi đáp ứng những điều kiện sau:

(1) Việc tăng vốn được cấp được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam;

(2) Cổ đông, thành viên góp vốn của công ty mẹ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác để bổ sung vốn được cấp cho chi nhánh.

Hồ sơ đề nghị tăng vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài gồm những gì?

Tài liệu trong hồ sơ đề nghị tăng vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, vốn được cấp của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

2. Hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc để tăng vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm), vốn được cấp (đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam) bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam) về việc tăng vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp), trong đó nêu rõ số vốn tăng thêm, phương thức tăng vốn và thời gian thực hiện;

c) Phương án huy động và sử dụng vốn điều lệ hoặc vốn được cấp;

d) Danh sách thành viên dự kiến góp vốn của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), cổ đông dự kiến sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm (đối với công ty cổ phần) sau khi tăng vốn; tài liệu chứng minh các cổ đông, thành viên góp vốn mới đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tăng vốn điều lệ theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng.

Như vậy, hồ sơ đề nghị tăng vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài gồm những tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị thay đổi vốn được cấp.

(2) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài về việc tăng vốn được cấp. Trong đó nêu rõ số vốn tăng thêm, phương thức tăng vốn và thời gian thực hiện.

(3) Phương án huy động và sử dụng vốn được cấp.