Mẫu đơn đăng ký mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước là mẫu nào?

Mẫu đơn đăng ký mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà n

Mẫu đơn đăng ký mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước là mẫu nào?

Mẫu đơn đăng ký mở tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước hiện nay đang sử dụng là mẫu 1 Phụ lục 5 Mẫu mở khóa tài khoản định danh ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 nh Mẫu đơn đăng ký mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

 

Cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định định tại khoản 8 Điều 2 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

8. Tài khoản quản trị phần mềm: là tài khoản định danh cá nhân được cấp để thực hiện cấp mới, thu hồi, khóa, mở khóa tài khoản định danh; cấp hoặc hủy bỏ quyền truy cập, nhóm quyền truy cập; thiết lập các tham số hệ thống của phần mềm của Kiểm toán nhà nước.

Và theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Quản lý tài khoản định danh

4. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản quản trị phần mềm, tài khoản đặc quyền theo các quy định của Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 17 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về trách nhiệm của Trung tâm tin học như sau:

Trách nhiệm của Trung tâm Tin học

1. Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, liên tục của tài khoản định danh.

2. Quản lý, thực hiện việc cấp mới, thu hồi, khóa, mở khóa, thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu tài khoản định danh theo Quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy chế này.

Như vậy, Trung tâm tin học sẽ có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản quản trị phần mềm đã được cấp để thực hiện mở khóa tài khoản định danh cho các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo quy định

Tài khoản định danh của các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước bị khóa trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Điều kiện, trình tự thực hiện khóa, mở khóa tài khoản định danh

1. Khóa tài khoản định danh

a) Tài khoản định danh sẽ bị khóa bởi một trong những trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

– 30 ngày liên tục không truy cập.

– Phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản định danh bị sử dụng bất hợp pháp.

b) Trình tự khóa tài khoản định danh

– Đối với việc khóa tài khoản định danh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền: đơn vị, tổ chức có văn bản đề nghị khóa tài khoản định danh và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 04 của Quy chế này. Ngay sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ, Trung tâm Tin học có trách nhiệm khóa tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị và người dùng.

– Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh khi người dùng không truy cập vào hệ thống liên tục trong 30 ngày. Ngay sau khi hệ thống khóa tài khoản định danh, Trung tâm Tin học có trách nhiệm thông báo cho đơn vị và người dùng.

– Trung tâm Tin học thực hiện khóa tài khoản định danh khi phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản định danh bị sử dụng bất hợp pháp và có trách nhiệm thông báo cho đơn vị và người dùng.

2. Mở khóa tài khoản định danh: khi có nhu cầu khôi phục tài khoản định danh, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền có văn bản đề nghị mở tài khoản định danh và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 05 của Quy chế này. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, Trung tâm Tin học có trách nhiệm mở tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị, người dùng.

Như vậy, theo quy định thì tài khoản định danh của các đơn vị tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước sẽ bị khóa nếu rơi vào một trong những trường hợp sau:

– Theo yêu cầu khóa tài khoản của cấp có thẩm quyền.

– Trong suốt 30 ngày liên tục không truy cập.

– Phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản định danh bị sử dụng bất hợp pháp.

ước là mẫu nào?