Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế… theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Mẫu chung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số ……………)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………………  ký ngày …………… (Nếu có)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………. hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: ………………………………………                       
Mã số thuế : ……………………………                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………….
Đại diện: ………………………    Chức vụ: ………………………..                                        
Đơn vị mua hàng: ………………………………………..
Mã số thuế : ………………………..                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………………………….  
Đại diện: ………………….    Chức vụ: …………………………………
 
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ………, ký hiệu ……… ngày ………, mã cơ quan thuế ………
Lý do điều chỉnh: ……………………..……………………..
Cụ thể như sau:
1. Nội dung trước khi điều chỉnh (đã ghi sai):
……………………………………………………………………………….
2. Nội dung đúng:
……………………………………………………………………………….
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
……………………………………………………………………………….
Bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ……… ngày ……… để giao cho bên mua
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

 

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)


2. Một vài mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót trong từng trường hợp:

2.1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
……..   
MST: …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ ĐỊA CHỈ NGƯỜI MUA
(Số 11/2023/ĐCHĐ-TU-HL)

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: ………  

Mã số thuế : ……                                                                                   
Địa chỉ : ……
Đại diện: ……….    Chức vụ: Giám đốc                                        
Và:

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG

Mã số thuế : 0100385089                                                                                          
Địa chỉ : Số 96 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Doãn Gia Cường   Chức vụ: Giám đốc

 

Sau khi kiểm tra lại thông tin về địa chỉ của Công ty cổ phần Hoàng Long tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Hoàng Long được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lại lần 2 ngày 07/05/2023 so với địa chỉ đã ghi tại hóa đơn số 00002317, ký hiệu 1C23TTU ngày 08/05/2023 thì hai bên chúng tôi xác nhận sự việc như sau:

Hóa đơn điện tử số 00002317, ký hiệu 1C23TTU ngày 08/05/2023 đã ghi sai địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót
+ Địa chỉ đã ghi sai: Số 15 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Địa chỉ đúng của người mua:  Số 96 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Mà hóa đơn điện tử có sai sót về địa chỉ của người mua này đã được cơ quan thuế cấp mã và đã gửi cho người mua nên:

Căn cứ vào điểm a, khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để điều chỉnh thông tin về địa chỉ trên hóa đơn điện tử số 00002317, ký hiệu 1C23TVH ngày 08/05/2023

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

 

 Đại diện bên mua
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đại diện bên bán
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

=> Nếu hóa đơn điện tử của công ty bạn bị sai tên công ty của người mua thì các bạn cũng lập biên bản điều chỉnh tương tự như biên bản điều chỉnh Số 11/2023/ĐCHĐ-TU-HL bên trên
 

2.2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai mã số thuế

 

2.3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai đơn giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ ĐƠN GIÁ
(Số23/2023/ĐCHĐ-TU-QK)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 16/2023/HĐKT-VH-QK ký ngày 15/07/2023
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 15 tháng 07 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …….                  
Mã số thuế : 0106145319                                                                                           
Địa chỉ : ……….
Đại diện: …………   Chức vụ: Giám đốc                                        

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 0106352316                                                                                           
Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.  
Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Khánh    Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh cho hoá đơn Mẫu số 1 ký hiệu C23TVH số 00002795 ngày 15/07/2023, mã cơ quan thuế 596SRE2THC245945FGHTL834D2356HDGVT7
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá dẫn đến sai thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C23TTU số 00002795 ngày 15/07/2023

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315 Chiếc 10 11.000.000 110.000.000 11.000.000 121.000.000

 
2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315 Chiếc 10 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000

 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn so với thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số 16/2023/HĐKT-VH-QK nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh vào ngày 15/07/2023 để điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán của Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ  Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán của:
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315
1.000.000 10.000.000 1.000.000 11.000.000

 
– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

=> Nếu hóa đơn điện tử của công ty bạn bị sai đơn giá mà cần điều chỉnh tăng thì các bạn cũng lập biên bản điều chỉnh tương tự như biên bản điều chỉnh Số 23/2023/ĐCHĐ-TU-QK bên trên
 

2.4. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT
(Số34/2023/ĐCHĐ-VH-HL)

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 05 tháng 07 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …..                 

Mã số thuế : 0106145319                                                                                           
Địa chỉ : …….
Đại diện: …….    Chức vụ: Giám đốc                                        

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0102256321
Địa chỉ: Số 15 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.  
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Long    Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh cho hoá đơn số 00003126, ký hiệu 1C23TVH ngày 02/07/2023, mã cơ quan thuế 596SRE2THC245945FGHTL834D23W356G6D
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai thuế suất dẫn đến sai tiền thuế và tổng thanh toán
Cụ thể như sau:
1. Nội dung thuế suất đã ghi sai: tại hóa đơn số 00003216, ký hiệu 1C23TVH ngày 02/071/2023:

Tên hàng hoá dịch vụ  Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB 1 10.000.000 10.000.000 8% 800.000 10.800.000

 
2. Nội dung thuế suất đúng theo quy định:

Tên hàng hoá dịch vụ  Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB 1 10.000.000 10.000.000  10% 1.000.000 11.000.000

 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn ghi thuế suất thấp hơn so với quy định nên bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế và tổng thanh toán của Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa, quạt thông gió cho xưởng sản xuất như sau:

Tên hàng hoá dịch vụ  Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế và tổng thanh toán của:
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB
10% 200.000 200.000

 
– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
– Bên mua sẽ thanh toán nốt số tiền tăng thêm 200.000đ cho bên bán vào ngày 05/07/2023
– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)