Mẫu Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước?

Việc thông báo kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước được quy định thế nào? Mẫu Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước là mẫu gì? Câu hỏi của anh T (Vinh).

Công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà nước phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại của mình đúng không?

Tại Điều 12 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định như sau:

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác và chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của mình.

2. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả công chức, viên chức biệt phái).

3. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương.

Theo quy định này thì công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà nước sẽ căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của mình.

Cũng theo quy định này thì công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của mình.

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước phải gửi cho cơ quan nào?

Tại Điều 18 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước như sau:

Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức đánh giá, lấy ý kiến xếp loại chất lượng hằng năm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, xin ý kiến lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước, hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm:

a) Phổ biến Quy chế này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị;

b) Đăng ký với Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thời gian tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với thủ trưởng đơn vị trực thuộc (đăng ký trước ngày 01 tháng 11 hằng năm);

c) Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước việc tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo quy định tại Quy chế này đối với công chức lãnh đạo là Phó Vụ trưởng và tương đương, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống thuộc đơn vị. Đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tương tự như đối với đánh giá, xếp loại chất lượng công chức hoặc viên chức của đơn vị;

d) Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và gửi báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (gửi kèm bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm theo Mẫu số 03) về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và Thường trực trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán nhà nước trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Theo quy định này thì Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và gửi báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời gửi kèm bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và Thường trực trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán nhà nước trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Như vậy, bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước phải gửi cho Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và Thường trực trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán nhà nước.

Mẫu Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước?

Mẫu Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm thuộc Kiểm toán Nhà nước là Mẫu số 03 thuộc Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023