Mẫu Bảng phân chia doanh thu ghi nhận tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát? Hướng dẫn cách ghi?

Mẫu Bảng phân chia doanh thu ghi nhận tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát? Hướng dẫn cách ghi?