Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ mới nhất hiện nay?

Cho tôi hỏi mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ mới nhất hiện nay là mẫu nào? Việc lập và trình bày bản bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niện độ phải đảm bảo nguyên tắc gì? Câu hỏi của anh HL từ TP.HCM.

Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ mới nhất hiện nay?

Căn cứ quy định tại Điều 98 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ sẽ bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.

Trong đó, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niện độ là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp (khoản 1 Điều 115 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc được dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính.

Hiện nay, doanh nghiệp sẽ thực hiện lập mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niện độ theo Mẫu số B 09 – DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Việc lập và trình bày bản bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ phải đảm bảo nguyên tắc gì?

Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược) doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;

– Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);

– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống.

Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Lưu ý: Doanh nghiêp phải đảm bảo việc lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ được thực hiện dựa trên nhưng căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 115 Thông tư 200/2014/TT-BTC sau đây:

– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;

– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;

– Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Căn cứ Điều 99 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên) sẽ bao gồm những đối tượng sau:

(1) Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ;

(2) Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

(3) Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược.

Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.