Lập chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn

 • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn).
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).
 • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặc, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc tiền mặt).
 • Lựa chọn chứng từ mua hàng cần lập có kèm hoá đơn hay không, nếu có thì đã nhận được chưa.
   • Thông tin chung bao gồm các thông tin:
    • Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp .
    • Người giao hàng: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.
    • Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
    • Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

   • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu nhập => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số phiếu nhập sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
   • Chọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.
   • Thông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo các thông tin về: kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT… của hàng được mua về.
   • Thông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào. Nhập các Số hóa đơn, Ngày hóa đơn có liên quan
   • Thông tin chi phí: thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào giá trị nhập kho của từng vật tư, hàng hoá (nếu có).Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng trong nước nhập kho:
 • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.