Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thông qua các hình thức nào?

image_pdfimage_print

Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thông qua các hình thức nào? Kiểm toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị đúng không?

Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thông qua các hình thức nào?

Theo khoản 1 Điều 25 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 quy định như sau:

Các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng

1. Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trong phạm vi thẩm quyền quy định thông qua các hình thức:

a) Trực tiếp kiểm tra, giám sát các Đoàn kiểm toán, Đoàn kiểm tra kiến nghị.

b) Thành lập Tổ kiểm soát để giúp việc cho Kiểm toán trưởng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán.

c) Phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị và phân cấp quản lý của KTNN.

2. Các bộ phận, cá nhân giúp Kiểm toán trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về các hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán được giao nhiệm vụ; có thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý theo quy định của KTNN và của đơn vị.

Như vậy, Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trong phạm vi thẩm quyền quy định thông qua các hình thức:

– Trực tiếp kiểm tra, giám sát các Đoàn kiểm toán, Đoàn kiểm tra kiến nghị.

– Thành lập Tổ kiểm soát để giúp việc cho Kiểm toán trưởng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán.

– Phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị và phân cấp quản lý của KTNN.

Kiểm toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị đúng không?

Theo điểm a khoản 1 Điều 24 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 quy định như sau:

Trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm toán trưởng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán

1. Trách nhiệm

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị.

b) Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị mình theo các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán quy định tại Quy chế này phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn của đơn vị, đảm bảo các BCKT được phát hành với chất lượng cao nhất.

c) Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị.

d) Phối hợp và chỉ đạo các Đoàn kiểm toán, Đoàn kiểm tra kiến nghị phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán.

đ) Cung cấp và chỉ đạo các Đoàn kiểm toán, Đoàn kiểm tra kiến nghị, Tổ kiểm soát của đơn vị và các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ và giải trình làm rõ các vấn đề liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo Quy chế này.

e) Lập, gửi các báo cáo kiểm soát, gồm: Báo cáo kiểm soát tháng của đơn vị vào ngày 25 hàng tháng và báo cáo kiểm soát của cuộc kiểm toán trước khi tổ chức xét duyệt dự thảo BCKT tại đơn vị (theo Mẫu số 4c); các báo cáo kiểm soát khác.

g) Xử lý kịp thời theo thẩm quyền những sai sót, hạn chế và các hành vi vi phạm được phát hiện thông qua kiểm soát chất lượng kiểm toán; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để xử lý theo quy định.

h) Chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Quy định số 131-QĐ/TW; thực hiện kiểm soát các hành vi theo quy định tại Điều 4 Quy định số 131-QĐ/TW; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

Như vậy, Kiểm toán trưởng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị.

Kiểm toán tưởng thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo nguyên tắc nào?

Theo Điều 7 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 quy định về nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán như sau:

– Tuân thủ pháp luật, Luật KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN, Hệ thống Chuẩn mực KTNN và các quy định của KTNN.

– Kiểm soát thường xuyên, liên tục toàn bộ hoạt động kiểm toán của các cuộc kiểm toán trong mỗi giai đoạn theo Quy trình kiểm toán của KTNN.

– Việc tổ chức, thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán trưởng có thể áp dụng kết hợp các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán nêu tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này cho phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất của cuộc kiểm toán.

– Đảm bảo trung thực, khách quan, kịp thời.