Khi bên mua bảo hiểm nhân thọ không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại không?

Tôi có thắc mắc như sau: Khi bên mua bảo hiểm nhân thọ không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại không? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn Y (Bình Dương).

Bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ khi nào được kết thúc?

Bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ kết thúc được quy định tại Điều 36 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:

Bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm cấp bảo hiểm tạm thời cho bên mua bảo hiểm kể từ thời điểm nhận được yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm tạm tính của bên mua bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm tạm thời do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận. Bảo hiểm tạm thời kết thúc sau khi doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm hoặc trường hợp khác theo thỏa thuận.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ kết thúc sau khi doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm và trong những trường hợp khác theo thảo thuận của các bên.

Cha có được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết của con chưa thành niên không?

Cha có được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết của con chưa thành niên được quy định tại Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:

Giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp chết của người khác

1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng.

2. Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp chết của những người sau đây:

a) Người chưa thành niên, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó đồng ý bằng văn bản;

b) Người mất năng lực hành vi dân sự;

c) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

d) Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết của người khác thì phải có được sự đồng ý bằng văn bản của người đó. Trong đó phải ghi rõ số tiền bảo hiểm và người được thụ hưởng.

Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trường hợp chết của những người dưới đây:

– Người chưa thành niên, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó đồng ý bằng văn bản;

– Người mất năng lực hành vi dân sự;

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp người chết là người chưa thành niên thì sẽ không được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, sẽ được giao kết khi có được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên. Do đó, trường hợp cha sẽ được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết của con chưa thành niên.

Khi bên mua bảo hiểm nhân thọ không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại không?

Khi bên mua bảo hiểm nhân thọ không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại hay không được quy định tại Điều 37 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày.

3. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương chấm dứt thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị chấm dứt và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

4. Trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại trong hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.