Kết quả đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của công chức KTNN có phải là cơ sở để xem xét khen thưởng hằng năm của công chức?

Kết quả đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước được sử dụng để làm gì?

Kết quả đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước được sử dụng để làm gì? Nhờ anh chị giải đáp.

Kết quả đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước được sử dụng để làm gì?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 19 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về sử dụng kết quả đánh giá như sau:

Sử dụng kết quả đánh giá

1. Kết quả đánh giá là một trong những cơ sở để xem xét:

a) Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước;

b) Bố trí tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Đoàn, Tổ kiểm toán và các công việc khác liên quan đến công tác kiểm toán; việc tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước;

c) Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức;

d) Đánh giá, xếp loại và khen thưởng công chức, viên chức hàng năm.

….

Như vậy, kết quả đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước là một trong những cơ sở để xem xét:

– Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước;

– Bố trí tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Đoàn, Tổ kiểm toán và các công việc khác liên quan đến công tác kiểm toán; việc tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước;

– Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức;

– Đánh giá, xếp loại và khen thưởng công chức, viên chức hàng năm.

Công chức, viên chức được cử tham gia đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước nhưng không tham gia đánh giá thì được xử lý như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 18 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về kết quả đánh giá và công bố kết quả đánh giá như sau:

Kết quả đánh giá và công bố kết quả đánh giá

1. Kết quả đánh giá

a) Công chức, viên chức được công nhận đạt nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của đề đánh giá.

b) Công chức, viên chức được cử tham gia đánh giá nhưng không tham gia đánh giá:

– Nếu không có lý do chính đáng sẽ có kết quả đánh giá là không đạt.

– Nếu lý do chính đáng và có văn bản của đơn vị xin phép Hội đồng đánh giá sẽ được tham gia đánh giá vào năm tiếp theo và kết quả đánh giá không bị coi là không đạt.

c) Kết quả đánh giá có giá trị trong kỳ đánh giá.

2. Công bố kết quả đánh giá

Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày kể từ khi kết thúc đánh giá, Chủ tịch Hội đồng đánh giá công bố kết quả đánh giá sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

Như vậy, công chức, viên chức được cử tham gia đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước nhưng không tham gia đánh giá thì được xử lý như sau:

– Nếu không có lý do chính đáng sẽ có kết quả đánh giá là không đạt.

– Nếu lý do chính đáng và có văn bản của đơn vị xin phép Hội đồng đánh giá sẽ được tham gia đánh giá vào năm tiếp theo và kết quả đánh giá không bị coi là không đạt.

Trường hợp công chức, viên chức tham gia đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước không đạt thì xử lý như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 19 Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về sử dụng kết quả đánh giá như sau:

Sử dụng kết quả đánh giá

….

2. Trường hợp công chức, viên chức tham gia đánh giá không đạt:

a) Tùy theo điều kiện cụ thể, yêu cầu nhiệm vụ các cuộc kiểm toán và tình hình thực tế nguồn nhân sự tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc bố trí công tác phù hợp;

b) Phải tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước phù hợp với nhiệm vụ được giao và vị trí công tác hiện tại, đồng thời, tự học, tự nghiên cứu để trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Phải tham gia đánh giá vào năm tiếp theo trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức;

d) Công chức, viên chức tham gia đánh giá không đạt 03 lần liên tiếp sẽ xem xét điều động, chuyển đổi vị trí công tác hoặc bố trí công tác khác phù hợp.

Như vậy, trường hợp công chức, viên chức tham gia đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước không đạt thì xử lý như sau:

– Tùy theo điều kiện cụ thể, yêu cầu nhiệm vụ các cuộc kiểm toán và tình hình thực tế nguồn nhân sự tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc bố trí công tác phù hợp;

– Phải tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước phù hợp với nhiệm vụ được giao và vị trí công tác hiện tại, đồng thời, tự học, tự nghiên cứu để trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

– Phải tham gia đánh giá vào năm tiếp theo trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức;

– Công chức, viên chức tham gia đánh giá không đạt 03 lần liên tiếp sẽ xem xét điều động, chuyển đổi vị trí công tác hoặc bố trí công tác khác phù hợp.