Kế toán viên đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có được đồng thời làm kế toán trưởng cho đơn vị khác không?

Cho tôi hỏi một kế toán viên đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì có được đồng thời làm kế toán trưởng cho một đơn vị khác hay không? Câu hỏi của chị N.Q.P từ Cần Thơ.

Kế toán viên đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có được đồng thời làm kế toán trưởng cho đơn vị khác không?

Phạm vi hành nghề của kế toán viên đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định tại khoản 6 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC như sau:

Trách nhiệm của kế toán viên hành nghề

5. Không được sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị trong các hoạt động nghề nghiệp kế toán.

6. Kế toán viên hành nghề đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán mà còn đồng thời làm người đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh khác tại đơn vị, tổ chức khác thì phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc ngừng tham gia các công việc hoặc có thay đổi về thời gian làm việc, chức danh tại các đơn vị đó.

7. Cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán của mình theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

8. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính.

9. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên thì kế toán viên hành nghề đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán mà còn đồng thời làm kế toán trưởng tại đơn vị, tổ chức khác thì phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc ngừng tham gia các công việc hoặc có thay đổi về thời gian làm việc, chức danh tại các đơn vị đó.

Như vậy, có thể thấy kế toán viên đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán vẫn được đồng thời làm kế toán trưởng cho đơn vị khác.

Trong trường hợp này, kế toán viên có trách nhiệm thông báo với Bộ Tài chính theo quy định nêu trên.

Kế toán viên hành nghề không được tiếp tục hành nghề dịch vụ kế toán trong trường hợp nào?

Trường hợp không được tiếp tục hành nghề dịch vụ kế toán được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 296/2016/TT-BTC như sau:

Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1. Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên hành nghề) được hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Kế toán viên hành nghề không được tiếp tục hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Như vậy, theo quy định, kế toán viên hành nghề không được tiếp tục hành nghề dịch vụ làm kế toán khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Kế toán viên bị kết tội bằng bản án của Tòa án thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không?

Kế toán viên bị kết tội bằng bản án của Tòa án được quy định tại khoản 7 Điều 69 Luật Kế toán 2015 như sau:

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

6. Kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Không còn đủ điều kiện đăng ký hành nghề;

c) Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kế toán;

d) Không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

7. Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau đây:

a) Gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

b) Bị thu hồi chứng chỉ kế toán viên;

c) Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, theo quy định, kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong trường hợp người đó bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.