Hướng dẫn thời hạn gửi mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót tại Công văn 5701/CTKHH-TTHT thế nào?

image_pdfimage_print

Hướng dẫn thời hạn gửi mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót tại Công văn 5701/CTKHH-TTHT thế nào? – Câu hỏi của N.H.P.T ở Khánh Hòa.

Hướng dẫn thời hạn gửi mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót tại Công văn 5701/CTKHH-TTHT thế nào?

Ngày 07/8/2023, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có Công văn 5701/CTKHH-TTHT năm 2023 hướng dẫn về thời hạn gửi Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT).

Theo đó, Công văn 5701/CTKHH-TTHT năm 2023 hướng dẫn về thời hạn gửi mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như sau:

Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

1. Đối với hóa đơn điện tử:

a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thời hạn gửi Thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Cụ thể: đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, thì thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kê khai; đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của quý kê khai.

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót như thế nào?

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 04/SS-HĐĐT được quy định như sau:

Các trường hợp phải nộp mẫu 04/SS-HĐĐT?

Căn cứ tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7, khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC thì có 4 trường hợp người nộp thuế phải nộp mẫu 04/SS-HĐĐT gồm có như sau:

– Trường hợp 1: Người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót.

Người bán gửi mẫu 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

– Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

– Trường hợp 3: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

Thời hạn thực hiện theo thông báo ghi trên mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, trong đó ghi rõ căn cứ kiểm tra là thông báo mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế (bao gồm thông tin số và ngày thông báo).

 Trường hợp 4: Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP có sai sót:

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.