Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 của Cục thuế TP.HCM đầy đủ, chi tiết theo Công văn 2783 như thế nào?