Hướng dẫn giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 2024?