Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?

Hóa đơn xăng dầu không bắt buộc ghi biển số xe, tuy nhiên, theo tìm hiểu, từ ngày 01/9/2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã bổ sung thông tin biển số xe của khách hàng lên hóa đơn điện tử.

Hoá đơn điện tử xăng dầu cũng giống như các hóa đơn điện tử khác, phải đảm bảo các nội dung chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Thông tin về hóa đơn:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

– Tên liên hóa đơn áp dụng (đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in).

– Số hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục hoặc theo nguyên tắc tăng theo thời gian, có tối đa 8 chữ số.

Thông tin về người bán:

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán dựa trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về người mua:

Nếu người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế, thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua được thể hiện trên hóa đơn theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về hàng hóa/dịch vụ:

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ.

– Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng.

Chữ ký:

Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức; trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Trong một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và người mua.

Thời điểm lập hóa đơn:

Hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Mã cơ quan thuế:

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Phí và lệ phí, chiết khấu thương mại, khuyến mại:

Theo hướng dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và các nội dung khác liên quan (nếu có).

Chữ viết, chữ số và đồng tiền:

– Chữ viết tiếng Việt, nếu cần ghi chữ nước ngoài thì phải đặt bên phải hoặc dưới và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

– Chữ số hiển thị là chữ số Ả-rập và đồng tiền là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”).

Căn cứ vào quy định trên, có thể thấy, hóa đơn điện tử xăng dầu không bắt buộc ghi biển số xe.

Lưu ý: Riêng hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không cần phải có các chỉ tiêu:
  • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn;

  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua;

  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

  • Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu

Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu từng lần.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì, khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hoá đơn điện tử để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu rõ, thời điểm lập hoá đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.

Như vậy, thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu là thời điểm kết thúc từng lần bán hàng.

Song, thực tế tình trạng xuất hóa đơn xăng dầu không đúng quy định diễn ra khá phổ biến, điển hình như việc cuối ngày xuất hóa đơn tổng đối với tất cả khách lẻ trong ngày hay hàng tuần, hàng tháng các cửa hàng xăng dầu xuất 1 hóa đơn cho khách hàng với số lượng lớn.

Mới đây, ngày 13/11/2023, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5080/TCT-DNL yêu cầu cơ quan thuế các cấp khẩn trương nắm bắt thực trạng triển khai hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương và báo cáo trước ngày 25/11/2023.