Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh có được cấp cho tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa không?

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh có được cấp cho tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa không?