Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn hợp lệ khi đảm bảo được các điều kiện gì?