Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm những tài liệu nào? Chị B.N – Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm những tài liệu nào?

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan).

– Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan).

– Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).

– Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

*Lưu ý: Đối với trường hợp mgười dự thi đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (đối với người đăng ký dự thi có thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu so với hồ sơ đã nộp tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 – bản scan).

– Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).

– Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

Mẫu Đơn đăng ký dự thi và mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại trang web của Tổng cục Thuế (địa chỉ: và trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn).

Thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024?

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 như sau:

(1) Điều kiện dự thi

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học

– Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi

– Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

(2) Môn thi, hình thức thi, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi:

– Môn thi: Thi hai môn, gồm:

+ Pháp luật về thuế: Nội dung thi gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

+ Kế toán: Nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

– Hình thức thi:

+ Môn Pháp luật về thuế: Thi viết trên giấy.

+ Môn Kế toán: Thi viết trên giấy.

+ Thời gian làm bài: 150 phút/môn thi.

+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

– Thời gian, địa điểm thi

+ Thời gian thi: dự kiến ngày 19/05/2024 (Chủ nhật)

+ Địa điểm thi:

++ Miền Bắc: tại Thành phố Hà Nội.

++ Miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 là mẫu nào?

Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan) như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm những tài liệu nào?

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan).

– Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan).

– Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).

– Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

*Lưu ý: Đối với trường hợp mgười dự thi đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan).

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (đối với người đăng ký dự thi có thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu so với hồ sơ đã nộp tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 – bản scan).

– Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).

– Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

Mẫu Đơn đăng ký dự thi và mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại trang web của Tổng cục Thuế (địa chỉ: và trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn).

Thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024?

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 như sau:

(1) Điều kiện dự thi

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học

– Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi

– Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

(2) Môn thi, hình thức thi, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi:

– Môn thi: Thi hai môn, gồm:

+ Pháp luật về thuế: Nội dung thi gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

+ Kế toán: Nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

– Hình thức thi:

+ Môn Pháp luật về thuế: Thi viết trên giấy.

+ Môn Kế toán: Thi viết trên giấy.

+ Thời gian làm bài: 150 phút/môn thi.

+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

– Thời gian, địa điểm thi

+ Thời gian thi: dự kiến ngày 19/05/2024 (Chủ nhật)

+ Địa điểm thi:

++ Miền Bắc: tại Thành phố Hà Nội.

++ Miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 là mẫu nào?

Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC (bản scan) như sau: