Hiện nay có tất cả bao nhiêu Chuẩn mực kế toán? Tổng hợp tất cả các file tải về Chuẩn mực kế toán hiện hành?

image_pdfimage_print

Hiện nay có tất cả bao nhiêu Chuẩn mực kế toán? Tổng hợp tất cả các file tải về Chuẩn mực kế toán hiện hành?

Tại sao cần áp dụng Chuẩn mực kế toán? Chuẩn mực kế toán do cơ quan nào ban hành? Hiện nay có tất cả bao nhiêu Chuẩn mực kế toán? Tổng hợp tất cả các file tải về Chuẩn mực kế toán hiện hành? Câu hỏi của chị T (Bảo Lộc).

Tại sao cần áp dụng Chuẩn mực kế toán? Chuẩn mực kế toán do cơ quan nào ban hành?

Chuẩn mực kế toán được quy định tại Điều 7 Luật Kế toán 2015 như sau:

Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

1. Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.

2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gồm những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm kế toán, kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo đó, Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.

Cũng theo quy định này thì Bộ Tài chính là cơ quan quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Hiện nay có tất cả bao nhiêu Chuẩn mực kế toán? Tổng hợp tất cả các file tải về Chuẩn mực kế toán hiện hành?

Hiện nay có tất cả 26 Chuẩn mực kế toán, cụ thể:

(i) Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), gồm:

Chuẩn mực số 02 – HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực số 03 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chuẩn mực số 04 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chuẩn mực số 14 – DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

(ii) Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2), gồm:

Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung.

Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản.

Chuẩn mực số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng.

Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay.

Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

(ii) Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3), gồm:

Chuẩn mực số 05 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Chuẩn mực số 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Chuẩn mực số 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

Chuẩn mực số 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực số 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Chuẩn mực số 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

(ii) Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4), gồm:

Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận.

Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán.

(ii) Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5), gồm:

Chuẩn mực số 11 – HỢP NHẤT KINH DOANH

Chuẩn mực số 18 – CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

Chuẩn mực số 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Chuẩn mực số 30 – LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về kế toán được quy định ra sao?

Quản lý nhà nước về kế toán được quy định tại Điều 71 Luật Kế toán 2015 như sau:

Quản lý nhà nước về kế toán

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán;

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kế toán;

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

d) Quy định việc thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên;

đ) Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

e) Quy định việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề;

g) Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán;

i) Hợp tác quốc tế về kế toán.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.

Như vậy, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(i) Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán;

(ii) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kế toán;

(iii) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

(iv) Quy định việc thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên;

(v) Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

(vi) Quy định việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề;

(vii) Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

(viii) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán;

(viv) Hợp tác quốc tế về kế toán.