Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro của công ty chứng khoán phải có tối thiểu những nội dung nào theo quy định?

image_pdfimage_print
Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro của công ty chứng khoán phải có tối thiểu những nội dung nào theo quy định? Hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán được vận hành dựa vào đâu? Câu hỏi của anh P từ TP.HCM.

Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro của công ty chứng khoán phải có tối thiểu những nội dung nào theo quy định?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 121/2020/TT-BTC thì Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro.

Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro tối thiểu phải quy định các nội dung sau:

– Trách nhiệm của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán trong việc quản trị rủi ro;

– Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc quản trị rủi ro;

– Trách nhiệm của Bộ phận quản trị rủi ro và các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong công ty chứng khoán trong việc quản trị rủi ro;

– Chiến lược quản trị rủi ro rõ ràng, minh bạch thể hiện qua chính sách rủi ro trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

– Kế hoạch triển khai thông qua các chính sách, quy trình đầy đủ;

– Công tác quản lý kiểm tra, rà soát thường xuyên của Tổng giám đốc (Giám đốc);

– Ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và các hạn mức rủi ro, thiết lập hoạt động thông tin quản trị rủi ro phù hợp.

Lưu ý:

– Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo công ty chứng khoán có khả năng xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý một cách hiệu quả các rủi ro trọng yếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ của mình tại mọi thời điểm;

– Hệ thống quản trị rủi ro phải được xây dựng để đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực hiện độc lập, khách quan, trung thực, thống nhất;

– Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo các bộ phận tác nghiệp và bộ phận quản trị rủi ro được tổ chức tách biệt và độc lập với nhau và người phụ trách bộ phận tác nghiệp không đồng thời phụ trách bộ phận quản trị rủi ro và ngược lại.

Hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán được vận hành dựa vào đâu?

Hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán được quy định tại Điều 11 Thông tư 121/2020/TT-BTC như sau:

Quản trị rủi ro

2. Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán phải được vận hành dựa trên các quy trình, quy chế nội bộ bằng văn bản;

b) Các quy trình, quy chế nội bộ phải được trình bày một cách rõ ràng để tất cả các cá nhân liên quan hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình và có thể mô tả cụ thể, chi tiết về quy trình quản trị rủi ro liên quan. Công ty chứng khoán phải thường xuyên rà soát và cập nhật lại các quy trình, quy chế nội bộ này;

c) Các quy trình, quy chế nội bộ phải đảm bảo cơ quan quản lý nhà nước, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát hiểu được hoạt động quản trị rủi ro của công ty;

d) Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro phải có tối thiểu các nội dung sau:

– Cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng nhiệm vụ, cơ chế phân cấp thẩm quyền quyết định và trách nhiệm;

– Chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo trao đổi thông tin về rủi ro và xử lý rủi ro;

– Các quy tắc phải đảm bảo nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán được vận hành dựa trên các quy trình, quy chế nội bộ bằng văn bản.

Công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro bao gồm những nội dung nào?

Công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 121/2020/TT-BTC như sau:

Quản trị rủi ro

3. Công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro bao gồm các nội dung: xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, giám sát rủi ro, và xử lý rủi ro.

4. Xây dựng kế hoạch dự phòng

a) Công ty chứng khoán phải xây dựng kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của công ty;

b) Tổng Giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm xây dựng, rà soát thường xuyên kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua.

Theo quy định này thì công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro bao gồm các nội dung sau đây:

– Xác định rủi ro;

– Đo lường rủi ro;

– Theo dõi rủi ro;

– Giám sát rủi ro;

– Xử lý rủi ro.