Doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán mà không còn tài sản có được xóa nợ tiền thuế không?