Doanh nghiệp sử dụng sổ kế toán nhằm mục đích gì? Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán nào?

image_pdfimage_print

Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Doanh nghiệp sử dụng sổ kế toán nhằm mục đích gì? Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán nào theo quy định pháp luật? Trách nhiệm của nhân viên giữ và ghi sổ kế toán được quy định thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của anh P.N.K (Hà Nội).

Doanh nghiệp sử dụng sổ kế toán nhằm mục đích gì theo quy định pháp luật?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:

Sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, doanh nghiệp sử dụng sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán.

Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:

Sổ kế toán

2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

3. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức sổ kế toán được hướng dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đó, doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.

Nếu không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Như vậy, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán do mình tự xây dựng hoặc áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn pháp luật nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Trách nhiệm của nhân viên giữ và ghi sổ kế toán được quy định thế nào?

Căn cứ theo Điều 123 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán cụ thể như sau:

Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.

Theo quy định này, sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ.

Như vậy, sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ.

Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.