Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có được đóng ghép các lô hàng của nhiều chủ vận chuyển chung trong một container không?

image_pdfimage_print

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có được đóng ghép các lô hàng của nhiều chủ hàng hóa vận chuyển chung trong một công-te-nơ không? Địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại những địa bàn nào theo quy định? Câu hỏi của anh H (Hòa Bình).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có được đóng ghép các lô hàng của nhiều chủ hàng hóa vận chuyển chung trong một công-te-nơ không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 63 Luật Hải quan 2014 có quy định như sau:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, chủ hàng hóa, chủ kho bảo thuế

3. Chủ hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chủ hàng hóa được chuyển quyền sở hữu hàng hóa, đóng gói, đóng gói lại, gia cố, sửa chữa, bảo quản hàng hóa;

b) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ được chia tách, đóng ghép các lô hàng của nhiều chủ hàng hóa vận chuyển chung trong một công-te-nơ, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa lưu giữ;

c) Định kỳ 03 tháng một lần, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ phải thông báo bằng văn bản với Cục Hải quan đang quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ.

Như vậy, theo quy định nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có thể đóng ghép các lô hàng của nhiều chủ hàng hóa vận chuyển chung trong một công-te-nơ.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê bằng phương thức điện tử và nối mạng với cơ quan hải quan không?

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ được quy định tại khoản 4 Điều 63 Luật Hải quan 2014 cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, chủ hàng hóa, chủ kho bảo thuế

4. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, chủ kho bảo thuế có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán, thống kê, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật quản lý hàng hóa bằng phương thức điện tử và nối mạng với cơ quan hải quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

5. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, chủ kho bảo thuế, chủ hàng hóa có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ.

Theo quy định nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ không có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán, thống kê, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật quản lý hàng hóa bằng phương thức điện tử và nối mạng với cơ quan hải quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan.

Trách nhiệm này thuộc về doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ và chủ kho bảo thuế.

Địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại những địa bàn nào theo quy định?

Điều kiện thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ được quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan 2014 cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ

1. Kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

a) Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;

b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Kho bảo thuế được thành lập trong khu vực nhà máy của doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ.

Như vậy, theo quy định nêu trên, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

– Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;

– Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là người có quyền quyết định thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ.