Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị thu hồi giấy phép khi bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu lần?

Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc thu hồi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như sau: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị thu hồi giấy phép khi bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu lần? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.N.L đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị thu hồi giấy phép khi bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu lần?

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị thu hồi giấy phép được quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 23/2021/NĐ-CP như sau:

Thu hồi giấy phép

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo đề nghị của doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

c) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

đ) Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt;

e) Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp;

g) Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này;

h) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 151 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có thể bị thu hồi giấy phép khi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên.

Trình tự thu hồi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định thế nào?

Như đã phân tích ở trên, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm sẽ bị thu hồi giấy phép khi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt.

Căn cứ khoản 4 Điều 21 Nghị định 23/2021/NĐ-CP, trình tự thu hồi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trong trường hợp này được thực hiện như sau:

(1) Khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp nêu trên thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan hoặc nghiên cứu hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép.

(2) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý: Doanh nghiệp không được cấp giấy phép trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép trong trường hợp này.

Khi bị thu hồi giấy phép thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có phải công khai thông tin không?

Việc doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có phải công khai thông tin khi bị thu hồi giấy phép không, theo quy định tại Điều 22 Nghị định 23/2021/NĐ-CP như sau:

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1. Thanh lý các hợp đồng về dịch vụ việc làm đang thực hiện; thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động dịch vụ việc làm đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm trên ít nhất 01 báo điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp.

Như vậy, khi bị thu hồi giấy phép thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm trên ít nhất 01 báo điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp.

Lưu ý: Thời hạn để doanh nghiệp công khai nội dung này là trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi giấy phép của doanh nghiệp.