Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có phải cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan không?

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có phải cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan không?

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có phải cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan không? Doanh nghiệp không cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan thì có bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên không?

Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan là gì?

Theo căn cứ tại Điều 10 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan:

-Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

Trong thời hạn 02 năm liên tục tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:

+ Các hành vi trốn thuế; gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

+ Các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương.

– Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán:

+ Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

– Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Doanh nghiệp phải thực hiện và duy trì hệ thống, quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của mình.

– Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu:

+ Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm;

+ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm;

+ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm;

+ Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm đạt 20.000 tờ khai/năm.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, Điểm d Khoản này là kim ngạch bình quân trong 02 năm liên tiếp tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.

+ Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Khoản 4 Điều này đối với doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

+ Bộ Tài chính xem xét áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Điều 9 Nghị định này đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có phải cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan không?

Theo căn cứ tại Điều 45 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên

1. Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.

2. Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

3. Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Theo quy định trên, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có trách nhiệm:

– Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.

– Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

– Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan có trách nhiệm cung cấp định kỳ hằng năm báo cáo kiểm toán cho cơ quan hải quan.

Doanh nghiệp không cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan thì có bị tạm đình áp dụng chỉ chế độ ưu tiên không?

Theo căn cứ tại Điều 21 Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định như sau:

Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

1. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo thì cơ quan hải quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày (Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 04/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trong thời hạn tạm đình chỉ, doanh nghiệp ưu tiên thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan, khắc phục sai sót (nếu có), cơ quan hải quan hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên (Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 05/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).

Theo quy định trên, doanh nghiệp chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo thì cơ quan hải quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày.

Như vậy, doanh nghiệp không cung cấp báo cáo kiểm toán hằng năm cho cơ quan hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo thì cơ quan hải quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối. Thời gian tạm đình chỉ cụ thể là 60 ngày.