Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chí gì?

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chí gì? Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải báo cáo hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi của anh N (Thái Bình).

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chí gì?

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 58/2021/NĐ-CP, nội dung như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận

3. Có người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng yêu cầu sau đây:

a) Người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát không phải là người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 14 Nghị định này);

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty có bằng đại học hoặc Trên đại học và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin;

Theo quy định trên, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chí như sau:

– Không phải là người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích.

– Không phải là người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận hoặc có thể là người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận bởi các lý do sau:

+ Không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

+ Công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật.

+ Công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập.

– Có bằng đại học trở lên.

– Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải báo cáo hay không?

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải báo cáo hay không cần căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 58/2021/NĐ-CP, nội dung như sau:

Báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

1. Công ty thông tin tín dụng gửi báo cáo bằng văn bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc bằng phương thức điện tử đến Ngân hàng Nhà nước các báo cáo sau:

d) Báo cáo khi có một trong những thay đổi sau: người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát; số lượng tổ chức tham gia; thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức tham gia; cơ sở hạ tầng thông tin theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước bằng một trong ba hình thức sau:

– Bằng văn bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

– Qua dịch vụ bưu chính.

– bằng phương thức điện tử đến Ngân hàng Nhà nước.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng chuẩn bị hồ sơ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để đề nghị cấp Giấy chứng nhận?

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng chuẩn bị hồ sơ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để đề nghị cấp Giấy chứng nhận cần căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 58/2021/NĐ-CP, nội dung như sau:

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận

1. Công ty thông tin tín dụng lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận, bao gồm:

e) Phiếu lý lịch tư pháp (bản sao) của từng cá nhân là người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát:

Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì công ty thông tin tín dụng phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cá nhân đó không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật Việt Nam;

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm công ty thông tin tín dụng nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;;

Như vậy, để đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng chuẩn bị hồ sơ của Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp (Nếu cá nhân không có quốc tịch Việt Nam).