Doanh nghiệp có được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm không?

Doanh nghiệp có được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm không?

Doanh nghiệp có được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm không? Thỏa thuận ủy nhiệm giữa doanh nghiệp và bên thứ ba về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải có những thông tin chính nào?

Doanh nghiệp có được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như sau:

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

1. Nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn

a) Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Quan hệ liên kết được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b) Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm;

c) Việc ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

d) Hóa đơn điện tử do tổ chức được ủy nhiệm lập là hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm;

Theo quy định trên, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ;

Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm;

Như vậy, khi các bên đủ điều kiện được ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm thì doanh nghiệp được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm.

Doanh nghiệp có được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử bằng văn bản thỏa thuận ủy nhiệm không? (Hình từ Internet)

Thỏa thuận ủy nhiệm giữa doanh nghiệp và bên thứ ba về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải có những thông tin chính nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTCquy định như sau:

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

2. Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm

a) Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm phải thể hiện đầy đủ các thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số); thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm (loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);

b) Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lưu trữ văn bản ủy nhiệm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Như vậy, theo quy định nêu trên, thỏa thuận ủy nhiệm giữa doanh nghiệp và bên thứ ba về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải có những thông tin chính sau đây:

(1) Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm;

(2) Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm bao gồm loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;

(3) Mục đích ủy nhiệm;

(4) Thời hạn ủy nhiệm;

(5) Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);

Lưu ý: Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lưu trữ văn bản ủy nhiệm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Doanh nghiệp ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có phải thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử hay không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như sau:

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

3. Thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

a) Việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm sử dụng Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên;

b) Bên ủy nhiệm điền thông tin của bên nhận ủy nhiệm, bên nhận ủy nhiệm điền thông tin của bên ủy nhiệm tại Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP như sau:

– Đối với bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm tại Phần 5 “Danh sách chứng thư số sử dụng” điền thông tin đầy đủ chứng thư số sử dụng của cả hai bên;

– Đối với bên nhận ủy nhiệm tại cột 5 Phần 6 “Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn” điền thông tin tên, tổ chức ủy nhiệm và mã số thuế của bên ủy nhiệm.

Như vậy, theo quy định trên, doanh nghiệp ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định.