Doanh nghiệp cần biết: Trường hợp không phải xuất hóa đơn mới nhất