DN Tùng Anh sxspA đồng thời thu được sản phẩm phụ X, có tình hình như sau:

DN Tùng Anh sxspA đồng thời thu được sản phẩm phụ X, có tình hình như sau:

– Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: 10 trđ (CPNVLTT).

– Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng gồm: NVLTT 108 trd, NCTT là 19,4 trđ, CPSXC là 20,3 trđ.

– Kết quả thu được 80 sp hoàn thành, còn 20 spdd với mức độ hoàn thành 40%. Đồng thời thu được 10 spX với giá bán chưa thuế 10,5 trở, lợi nhuận định mức 5%, trong giá vốn ước tính CPNVLTT 70%, CPNCTT là 14%, CPSXC là 16%. Biết VLC thừa để tại xưởng là 1.000.000₫, VLC, VLP bỏ ngay từ đầu SX, các chỉ phi khác sử dụng theo mức độ sx, đánh giá SPDDCK theo CPVLTT Yêu cầu: Tính giá thành spA

BÀI LÀM:

Gọi x là giá trị sản phẩm phụ

Ta có: x +5%x = 10,5 > x= 10, trong đó +70% chi phí NVLTT: 70% * 10 = 7

+14% chi phi NCTT: 14% * 10 = 1,4

+16% chi phi SXC: 16% * 10=1,6

Đánh giá spddck theo CPNVLTT

Dc = [(10+107-7) / (80+20)] x 20 = 22