Đã lập hóa đơn điện tử nhưng quên gửi email cho người mua và hiện tại muốn hủy thì làm thế nào?

Bên chị đã lập hóa đơn điện tử xong hết nhưng quên gửi email cho người mua và hiện tại bên chị muốn hủy thì làm thế nào? Hỗ trợ giúp chị vấn đề này nhé! Cảm ơn em! Đây là câu hỏi của chị X.H đến từ Nghệ An.

Đã lập hóa đơn điện tử nhưng quên gửi email cho người mua và hiện tại muốn hủy thì làm thế nào?

Về nguyên tắc, có 2 trường hợp huỷ hoá đơn:

– Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Hoá đơn đã lập, đã được cấp mã có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán được huỷ hoá đơn và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế. Sau khi huỷ hoá đơn thì người bán sẽ tiến hành lập hoá đơn mới gửi đến khách hàng.

– Trường hợp không phát sinh nghiệp vụ: Nếu hoá đơn đã lập nhưng do một lý do nào đó dẫn đến nghiệp vụ tương ứng với hoá đơn đã lập không phát sinh thì người bán có thể huỷ hoá đơn.

Về cách thức huỷ hoá đơn thì chưa có hướng dẫn cụ thể, trường hợp này tuỳ vào hướng dẫn của cơ quan thuế quản lý. Do đó, đối với trường hợp này chị phải liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

Như vậy, trường hợp của chị là hoá đơn đã lập, đã được cấp mã nhưng chưa gửi cho khách hàng, nếu bên chị giải trình được lý do (sai sót hoặc không phát sinh nghiệp vụ) thì có thể huỷ hoá đơn đã lập tương ứng với các cách thức xử lý nêu trên.

Người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử này thì cần làm gì?

Người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử này thì cần xử lý theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Nếu người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để hỗ trợ xử lý sự cố.

Trong thời gian xử lý sự cố người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng nào?

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng được quy định tại Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện) theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

(2) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2. Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên. Tổng cục Thuế lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố.

Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.