Công văn 2718/TCT-KK 2024 khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_____________

Số: 2718/TCT-KK

V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín

(Địa chỉ: số 17 Nguyễn Trọng Kỷ – phường Cam

Linh – thành phố Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/CV2024 ngày 16/02/2024 của Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín về việc kê khai khấu trừ hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót, công văn số 1421/CTKHH-TTKT3 ngày 13/3/2024 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc liên quan việc kê khai thuế đối với hóa đơn GTGT đầu vào kê khai kng đúng kỳ (kê khai chậm). Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn  cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đề nghị Công ty TNHH Thực phm Mãi Tín nghiên cứu thực hiện theo quy định trên. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCT Mai Sơn (để b/c);

– Vụ CS, PC;

– Website TCT;

– Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đào Ngọc Sơn