Công văn 2569/TCT-QLN 2024 về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

________

Số: 2569/TCT-QLN

V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1921/CTCTH-TTHT ngày 16/4/2024 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thiên Lộc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

– Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

Trường hợp Công ty TNHH Thiên Lộc đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế chỉ thực hiện cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh khi có đơn đề nghị cấp của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế.

Đối với trường hợp vướng mắc của Công ty TNHH Thiên Lộc (không phải đại diện theo pháp luật theo quy định), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ trao đổi, xin ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn (trường hợp cần thiết thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố) để giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ PC, CS, Cục TTKT-TCT (để biết);

– Website TCT;

Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Xuân Linh