Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì con của chủ sở hữu có được làm kế toán không?

Tôi có câu hỏi là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì con của chủ sở hữu có được làm kế toán không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì con của chủ sở hữu có được làm kế toán không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì con của chủ sở hữu có được làm kế toán không, tại khoản 3 Điều 52 Luật Kế toán 2015 quy định những người không được làm kế toán gồm:

Những người không được làm kế toán

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì con của chủ sở hữu được làm kế toán.

Người làm kế toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV phải có trình độ chuyên môn như thế nào?

Người làm kế toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV phải có trình độ chuyên môn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015 có quy định như sau:

Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Như vậy, theo quy định trên thì người làm kế toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV phải có trình độ, nghiệp vụ về kế toán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV bố trí người làm làm kế toán không đủ trình độ chuyên môn về kế toán thì có vi phạm pháp luật không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV bố trí người làm làm kế toán không đủ trình độ chuyên môn về kế toán thì có vi phạm pháp luật không, thì theo quy định tại khoản 8 Điều 13 Luật Kế toán 2015 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật này.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của Luật này.

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

8. Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này.

9. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.

Theo quy định trên thì bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định là hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn MTV bố trí người làm làm kế toán không đủ trình độ chuyên môn về kế toán hành vi vi phạm pháp luật.